ADMITERE

17.12.2018

În atenția candidaților la examenul de admitere la Școala de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2019 – privind rezultatele testării psihologice din 11.12.2018

DESCARCĂ REZULTATE

28.11.2018

În atenția candidaților la examenul de admitere la Școala de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2019 – privind testarea psihologică

DESCARCĂ ANUNȚ

15.06.2018

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR – ACADEMIA DE POLIȚIE “ALEXANDRU IOAN CUZA – FACULTATEA DE POMPIERI SESIUNEA 2018”

DESCARCĂ ANUNȚ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “AVRAM IANCU” AL JUDEȚULUI CLUJ

RECRUTEAZĂ CANDIDAŢI  PENTRU  PARTICIPAREA LA SESIUNILE DE ADMITERE ORGANIZATE ÎN 2018 ŞI IANUARIE 2019 ÎN INSTITUŢIILE DE  ÎNVĂŢĂMÂNT CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU NEVOILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Numărul de locuri aprobate în anul şcolar/universitar 2018/2019 la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – studii universitare de licenţă sunt prezentate în anexa nr. 1, numărul de locuri la şcolile postliceale ale M.A.I. sesiunea de admitere august-septembrie 2018 sunt prezentate în anexa nr. 2, numărul de locuri la alte instituţii de învăţământ pentru sesiunea de admitere 2018 sunt prezentate în anexa nr. 3, iar numărul de locuri la şcolile postliceale ale M.A.I. sesiunea de admitere ianuarie 2019 sunt prezentate în anexa nr. 4.

Modelul cererilor de înscriere la concursurile de admitere este cel prevăzut în anexa nr. 5 (pentru Academia de Poliţie) şi anexa nr. 6 (pentru celelalte instituţii de învăţământ).

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale de recrutare:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie “apţi” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 de ani pe care să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 12. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.           

Termenul de depunere al cererilor de înscriere la concursurile de admitere este următorul:

 1. 25 mai 2018 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale MAI şi MapN) şi şcolile postliceale ale MApN;
 2. 15 iunie 2018 – pentru şcolile postliceale ale MAI sesiunea august-septembrie 2018 ;
 3. 23 noiembrie 2018 – pentru şcolile postliceale ale MAI sesiunea ianuarie 2019.

Termenul de depunere al dosarelor în volum complet este următorul:

 1. 15 iunie 2018 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale MAI şi MapN) şi şcolile postliceale ale MapN;
 2. 24 iulie 2017 – pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti, sesiunea august-septembrie 2018;
 3. 21 decembrie 2018 – pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti, sesiunea ianuarie 2019.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia pot fi accesate la următoarele adrese de web: www.academiadepolitie.ro (regulament admitere), www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.igsu.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca pe b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 69-71,  telefon 0264591255 sau 0264591271 interior 27128, sau adresa de web www.isucj.ro.

 Documente depuse de candidat:

– dosar plic;

– cererea de înscriere la concurs (conform modelului) şi curiculum vitae (model europass anexa 08). Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001;

– copie ale diplomei de bacalaureat / diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii. În adeverinţele eliberate de liceu pentru promoţia 2018, se va menţiona notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

 1. atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 2. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
 3. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie.

– copii ale următoarelor documente : act de identitate, certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

– autobiografia (anexa 09);

– tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (anexa 10);

– cazierul judiciar al candidatului;

– două fotografii 3x4 cm şi o fotografie 9x12 cm, color;

– fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;

– respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (6¹), (6²), şi (6³) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învătământ superior, candidaţii declaraţi “ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie  din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2018 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

* Extrasul de pe cazierul judiciar poate fi solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate,depus de candidat.

05.01.2018

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR RECRUTAȚI

DESCARCĂ INFORMARE

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE LA TESTAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR SELECȚIONAȚI PENTRU A PARTICIPA LA CONCURSUL DE ADMITERE LA ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ “PAVEL ZAGANESCU” BOLDEȘTI, SESIUNEA IANUARIE 2018

DESCARCĂ REZULTATE

În atenția candidaților la examenul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești sesiunea IANUARIE 2018 privind testarea psihologică

ANUNȚ

În atenția candidaților la examenul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești sesiunea IANUARIE 2018 

TESTAREA PSIHOLOGICĂ

Testarea psihologică va avea loc în data de 13 Decembrie 2017 orele 12:30, la Centrul de Pregătire al Cadrelor de Poliție “Colina” situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Bucium FN (Secția 4 Poliție, cartier Mănăștur).

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix cu mină de culoare albastră.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “AVRAM IANCU” AL JUDEȚULUI CLUJ

RECRUTEAZĂ ȘI SELECȚIONEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IANUARIE 2018 LA ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ “PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEȘTI

Numărul de locuri aprobate în anul şcolar 2017/2018 sesiunea de admitere – Ianuarie 2018 este de 300 de locuri, bărbaţi, astfel:
– Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri;
– Maistru militar auto – 25 de locuri.
Pentru a putea participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi “apţi” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani şi maxim 27 de ani pe care să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă (pentru promoţia 2017) din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani ;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să nu aibă semne/tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
l) candidaţii trebuie să îndeplinească criteriul de înălţime de minim 1,70 metri;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
Termenul de depunere al cererilor de înscriere la concursul de admitere este de 05 decembrie 2017.
Termenul de depunere al dosarelor în volum complet este 19 decembrie 2017.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresa de web: www.scoaladepompieri.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca pe b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 69-71, telefon 0264591255 sau 0264591271, sau adresa de web www.isucj.ro.
Documente depuse de candidat:
– dosar plic;
– cererea de înscriere la concurs (conform modelului) şi curiculum vitae (model europass). Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001;
– copie ale diplomei de bacalaureat / diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei (valabil doar pentru promoţia 2017) care atestă promovare examenului de bacalaureat. În adeverinţele eliberate de liceu pentru promoţia 2017, se va menţiona notele obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie.
– copii ale următoarelor documente: act de identitate, certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
– autobiografia;
– tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului ;
– cazierul judiciar al candidatului;
– 3 fotografii color 3x4 şi 1 fotografie color 9x12 cm;
– fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

ANUNȚ - INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "AVRAM IANCU" AL JUDEȚULUI CLUJ RECRUTEAZĂ ȘI SELECȚIONEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IANUARIE 2018 LA ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI ȘI PROTECȚIE CIVILĂ “PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEȘTI

Ministerul Afacerilor Interne organizează, în premieră, o sesiune de admitere, în ianuarie 2018, la școlile de agenți și subofițeri. Din cele 2.880 locuri scoase la concurs, 300 sunt alocate Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești. Astfel, tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot deveni viitorii pompieri salvatori, prin grija dascălilor de prestigiu ai unității de învățământ aflată în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Beneficiarii unui sistem de învățământ la cele mai înalte standarde, de condiții optime pentru servirea mesei, odihnă și studiu, doritorii pot depune cererile de înscriere, până la data de 05 decembrie a.c., la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din localitățile de domiciliu, pentru cele 275 de posturi de subofițeri de pompieri şi protecţie civilă și 25 de posturi de maiștri militari auto. Din totalul locurilor alocate viitorilor subofițeri de pompieri și protecție civilă, candidaților de etnie romă le sunt alocate două locuri în cadrul școlii. Recrutarea candidaților se va realiza, în funcție de domiciliu, respectiv reședința acestora, prin intermediul structurilor de resurse umane existente în fiecare inspectorat pentru situații de urgență, departamente unde vor fi depuse documentele necesare pentru constituirea dosarelor, inclusiv actele care să ateste studiile solicitate. Concursul de admitere va avea loc în intervalul 13 – 21 ianuarie 2018, perioadă în care candidații vor parcurge contravizita medicala, probele sportive și testul scris pentru verificarea cunoștințelor. Anunțul de concurs și alte detalii privind desfăşurarea admiterii (condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia) pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro, site-urile inspectoratelor pentru situații de urgență, respectiv pagina Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești – www.scoaladepompieri. ro ⁠⁠⁠⁠

DESCARCĂ OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

IMPORTANT !
În atenția candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ superior ale MAI, sesiunea 2017:
TESTAREA PSIHOLOGICĂ va avea loc la Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” situată în Cluj-Napoca, strada Corneliu Coposu nr. 89-91, 07.06.2016, orele 08.00.
Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix cu mină de culoare albastră!

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU”AL JUDEŢULUI CLUJ RECRUTEAZĂ ŞI SELECŢIONEAZĂ CANDIDAŢI PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSURILE DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE DE INVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ŞI MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

Numărul de locuri aprobate în anul şcolar/universitar curent la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. și M.Ap.N., precum și alte informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese web:

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului CLuj, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 decembrie 1989, nr. 69-71, telefon 0264591255 sau 0264591271, sau adresa web www.isucj.ro.